pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Najnowsze

 • 15 stycznia 2021
 • 16 stycznia 2021
 • wyświetleń: 5624

Szczepienie przeciw COVID-19 w pszczyńskim szpitalu - informacje

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie uzyskał pozy­ty­wną opinię Min­is­terstwa Zdrowia i został wpisany przez wojew­odę na listę placówek, które wykony­wać będą szczepi­enia prze­ci­wko COVID-​19.

Jaki jest harmonogram?15 sty­cz­nia ruszyła rejes­tracja seniorów, którzy skończyli 80 lat. Od 22 sty­cz­nia zare­je­strować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. Szczepi­enia prze­ci­wko COVID-​19 dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia.

Punkt szczepień w pszczyńskim szpitalu czynny jest od wtorku do piątku, zatem szczepi­enia rozpoczną się 26 sty­cz­nia.

15 sty­cz­nia uruchomiono for­mu­larz zgłoszenia chęci szczepi­enia dla wszys­t­kich osób powyżej 18. roku życia. Należy to zro­bić za pośred­nictwem strony www​.gov​.pl/​s​z​c​z​e​p​i​mysie. W momen­cie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Two­jej grupy - dosta­niesz maila.

Ważne! Zgłosze­nie chęci szczepi­enia przez for­mu­larz online nie jest rejes­tracją na szczepi­e­nie. Zarejestrować się będziesz mogła/​mógł w momen­cie, kiedy zostaną ogłos­zone ter­miny szczepi­enia dla Two­jej grupy i dosta­niesz e-​skierowanie.

W jaki sposób zare­je­strować się na szczepienie?

Na szczepi­enia możesz się zarejestrować:
 • za pośred­nictwem całodobowej infolinii 989,
 • online przez Inter­ne­towe Konto Pacjenta,
 • za pośred­nictwem placówki, w której wys­taw­iono Ci e-​skierowanie,
 • oso­biś­cie w Punkcie Szczepień.


Jeśli chcesz się zare­je­strować za pośred­nictwem infolinii 989 to możesz to zro­bić sam/​a lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystar­czy numer PESEL oraz numer tele­fonu komórkowego. Na podany numer otrzy­masz SMS z potwierdze­niem umówienia wiz­yty na szczepi­e­nie. W ten sposób możesz zare­je­strować swoich dzi­ad­ków lub rodz­iców. Wystar­czy, że rozpocznie się określony etap szczepień i będziesz mieć numer PESEL bliskiej osoby. Pod­czas rejes­tracji wybierzesz dokładny ter­min oraz miejsce szczepi­enia. Następ­nie otrzy­masz SMS z potwierdze­niem umówienia wiz­yty na szczepienie.

Jeśli sko­rzys­tasz z Inter­ne­towego Konta Pac­jenta, sys­tem zapro­ponuje Ci pięć dostęp­nych ter­minów w punk­tach szczepień, które zna­j­dują się blisko Two­jego adresu. Jeśli żaden z pro­ponowanych ter­minów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał/​a zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieś­cie - będzie taka możli­wość. Wystar­czy, że sko­rzys­tasz z dostęp­nej wyszuki­warki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokaliza­cję. Zaraz po doko­na­niu rez­erwacji, otrzy­masz powiadomie­nie SMS-​em, a następ­nie przy­pom­nie­nie o szczepi­e­niu dzień przed planowanym terminem.

Jak to wygląda w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie?

- Zapraszamy do kon­taktu z Punk­tem Szczepień, wspól­nie uzgod­nimy ter­min oraz odpowiemy na pytania - zachęcają pracownicy szpitala.

Kon­takt do Punktu Szczepień:
 • tel. 669 170 280
 • adres: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, Wejś­cie D


punkt szczepień w szpitalu


Punkt Szczepień czynny jest w dniach:
 • Wtorek 8.00 - 11.00
 • Środa 8.00 - 9.30
 • Czwartek 8.00 - 11.00


Rejes­tracja czynna jest od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 08:00 do 14:00 (nr tel. 669 170 280). Podczas rejes­tracji zosta­niesz popros­zony o podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr tele­fonu komórkowego). Nie jest potrzebny numer e-​skierowania.

Przypominamy:
 • Aby zaszczepić się prze­ci­wko COVID-​19 nie trzeba być ubezpieczonym!
 • Aby zaszczepić się prze­ci­wko COVID-​19 nie trzeba iść po skierowanie od lekarza rodzinnego!

BM / pless.pl, źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie" podaj