pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

 • 19 kwietnia 2021
 • wyświetleń: 3313

Gospodarowanie odpadami w gminie Suszec - ważne zmiany

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj

W gminie Suszec nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi wejdą w życie od 1 maja. Koszt wywozu odpadów na jednego mieszkańca gminy będzie wynosić 26 zł miesięcznie. Śmieci nadal będzie odbierać firma EKO z Rybnika.

kosz na śmieci, odpady
fot. pixabay.com


Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalona przez sejm zobligowała gminy do dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do nowych przepisów, które zostały znacznie zaostrzone. W gminie Suszec nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi wejdą w życie od 1 maja, co wynika z uchwalenia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Przetarg na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (do 30 kwietnia 2022 roku), wygrał dotychczasowy wykonawca tj. firma EKO z Rybnika, która złożyła najkorzystniejszą ofertę za cenę: 3.435.224,15 zł brutto. W przetargu starowały jeszcze dwie firmy: SANIT-TRANS (4.148.047,80 zł brutto) i Remondis (3.736.574,50 zł brutto).

Przetarg został zorganizowany według nowych zasad wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. rozszerzono zakres rodzaju odbieranych odpadów oraz zwiększono częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Dodatkowo bezpośrednio z nieruchomości będą odbierane bioodpady.

Zmianie uległ również sposób rozliczania się gminy z wykonawcą. Dotychczas rozliczano się ryczałtowo tzn. miesięczny koszt odbioru był sztywny i wynikał z zaoferowanej ceny w przetargu, który odbył się trzy lata temu i nie był uzależniony od masy odebranych odpadów w danym miesiącu. Zaś od 1 maja br. gmina zapłaci za każdą faktycznie odebraną tonę odpadów. Jest to wymagane nowymi przepisami prawa. Na terenie gminy i nie tylko obserwuje się stały wzrost ilości oddawanych odpadów. Wynika z tego prosta zależność: im więcej odpadów zostanie odebranych, tym większą opłatę będą ponosić mieszkańcy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi musi zostać pokryty w całości z opłat mieszkańców. Kolejne przetargi w wszystkich gminach pokazują ciągle rosnący drastyczny wzrost cen dotyczący odpadów, co musi budzić niepokój, ale i też musi dać domyślenia, co do zmiany stylu konsumpcyjnego życia.

Nowa stawka opłatyBiorąc pod uwagę cenę odbioru i zagospodarowania odpadów wynikającą z rozstrzygnięcia tegorocznego przetargu oraz ilość odpadów wytworzonych w gminie w latach poprzednich, koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy będzie wynosić 26 zł miesięcznie, co wynika z oferty firmy EKO, która zaoferowała najniższą cenę. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Suszec nowej stawki, mieszkańcy zostaną powiadomieni.

Czy wysokość opłaty będzie wystarczająca, okaże się po kilku miesiącach. Jeżeli odpadów będzie więcej niż założono, stawkę trzeba będzie podnieść. Ten problem dotyczy już kolejnych gmin, które obecnie podwyższają opłaty za gospodarowanie odpadami, bo ich ciągle przybywa w przeliczeniu na mieszkańca.

Mieszkańcom, którzy nie będą segregować odpadów, zostanie ustalona opłata podwyższona jako kara za niewywiązanie się z obowiązku segregacji śmieci.

Nowe zasady gospodarowania bioodpadamiNajwiększa zmiana dotyczy bioodpadów, które od miesiąca maja będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości. Bioodpady z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, będą odbierane w ilości limitowanej tj. 120 l na każde 1-2 osoby zamieszkujące daną nieruchomość, a więc z budynku zamieszkałego przez 1 lub 2 osoby odebranych zostanie maksymalnie 120 l, a w przypadku budynku zamieszkałego przez 3 lub 4 osoby można oddać 240 l. Limit nie dotyczy budynków wielolokalowych.

Bioodpady odbierane będą wyłącznie w pojemnikach, wystawione w workach nie zostaną odebrane.

Do pojemnika na bioodpady:

 • Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, trawę, liście i inne pozostałości roślinne, resztki żywności, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, drobne gałązki, korę drzew i trociny. Zwraca się uwagę, aby bioodpady były gromadzone luzem czyli pozbawione worków foliowych i innych opakowań.
 • Nie wrzucamy: płynnych resztek jedzenia, kości i mięsa, odchodów zwierząt, popiołu, ziemi i kamieni, pampersów i innych środków higienicznych oraz innych odpadów komunalnych.


Uwaga! Firma nie wyposaży nieruchomości w pojemniki na bioodpady!

Obowiązek ten jest po stronie właściciela nieruchomości, który we własnym zakresie i na własny koszt wyposaży nieruchomość w pojemnik w kolorze brązowym z napisem BIO przystosowanym do obsługi przez specjalistyczne środki transportu.

Bioodpady można również dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Suszcu.

Zwolnienia dla domów jednorodzinnych kompostujących bioodpadyW Gminie Suszec właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość tego zwolnienia wynosi 1 zł od mieszkańca/miesięcznie. Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel nieruchomości składający pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi poinformować w niej o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który składał już deklarację, musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą kompostownik, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Częstotliwość odbioru odpadówNiesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady odbierane będą z następującą częstotliwością:

 • z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, w miesiącach od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie, a w pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu,
 • z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w miesiącach od kwietnia do października jeden raz w tygodniu, a w pozostałych miesiącach dwa razy w miesiącu,
 • z nieruchomości zabudowanych spółdzielczymi budynkami wielolokalowymi dwa razy w tygodniu.


Częstotliwości odbioru zostały znacznie zwiększone w gminie i są minimalną częstotliwością wymaganą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To oczywiście podwyższa koszt firm odbierających odpady komunalne.

Selektywnie zbierane odpady rodzaju: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe odbierane będą z następującą częstotliwością:

 • z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi jeden raz w miesiącu,
 • z nieruchomości zabudowanych spółdzielczymi budynkami wielolokalowymi dwa razy w tygodniu.


Popiół odbierany będzie w miesiącach od września do maja jeden raz w miesiącu.

Nowe godziny otwarcia PSZOK w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2Dni i godziny otwarcia w okresie letnim - od 1 maja do 30 września

 • wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. 15.30 - 20.00,
 • w soboty w godz. 8.00 - 15.00,

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Okres zimowy - od 1 października do 30 kwietnia

 • wtorki, środy, piątki w godz. 15.30 - 18.30,
 • w soboty w godz. 8.00 - 15.00,

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Mieszkańcy mogą we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK-u dodatkowe frakcje odpadów komunalnych takie jak:

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • odpady tekstyliów i odzieży.


Odbiór odpadów wielkogabarytowych w 2021 rokuHarmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych znajdą Państwo na stronie Urzędu Gminy:
www.suszec.pl/pl/6556/17011/zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych-w-221-roku.html

ar / pless.pl, źródło: UG Suszec

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Śmieci, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Śmieci, odpady" podaj